Κυριακή 4 Απριλίου 2010

"Αναστάσεως ημέρα !
Λαμπρυνθώμεν λαοί
! "
"Γενομένης δε ώρας έκτης σκότος εγένετο εφ' όλην την γην έως ώρας ενάτης• και τη ώρα τη ενάτη εβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων• Ελωί Ελωί, λιμά σαβαχθανί: ο έστι μεθερμηνευόμενον, ο Θεός μου ο Θεός μου, εις τι με εγκατέλιπες; ...και εισελθούσαι εις το μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εν τοις δεξιοίς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. ο δε λέγει αυταίς• μη εκθαμβείσθε• Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον• ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε• ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν»
(Εκ του κατά Μάρκον Ευαγγέλιον)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου