Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Το Ἐγχειρίδιον τοῦ Ἐκλογέως*

του Μπάμπη Άννινου,(1852 – 1934) 


ΕΡΩΤ. <<Τί εἶνε ψῆφος; >>
ΑΠ. << Ψῆφος εἶνε ἓν τεμάχιον μολύβδου, το οποίον κάθε πολίτης ἔχει δικαίωμα ἐν καιρω ἐκλογῆς νά ρίψῃ εἰς τήν κάλπην του ὑποψηφίου διά τῆς χειρός του, ἤ εἰς τήν κοιλίαν τοῦ ἀντιθέτου διά τοῦ πυροβόλου ὅπλου του >>.
ΕΡΩΤ. << Ποῦ κατασκευάζονται αἱ ψῆφοι; >>.
ΑΠ. <<Εἰς τό Ὁπλοστάσιον, διότι και ἡ ψῆφος εἶνε το ὅπλον τῶν πολιτῶν. Ἐκεῖ ἑπομένως κατασκευάζονται καί ἐκεῖ φυλάσσονται ὁμοῦ μέ τά παλαιά ὅπλα Σασσεπώ καί μέ τήν λαιμητόμον >>
ΕΡΩΤ. << Διατί ἡ ψῆφος εἶνε στρογγυλή; >>
ΑΠ. << Διά νά γυρίζῃ εὔκολα >>.
ΕΡΩΤ. << Ὅλοι οἱ πολῖται ἔχουν δικαίωμα ψῆφου; >>
ΑΠ. << Ὅλοι∙ διότι ἡ λέξις ψῆφος καί ἡ λέξις πολῖται εἶνε πάντοτε ἀρρήκτως συνδεδεμέναι >>.
ΕΡΩΤ. << Πῶς τοῦτο; >>
ΑΠ. << Διότι ἡ ψῆφος πωλεῖται >>...
ΕΡΩΤ. << Ἕως πότε δύναται νά ἐξασκῇ το δικαίωμά του ὁ ἐκλογεύς; >>
ΑΠ. << Ἕως ὅτου ζῇ καί μετά θάνατον ἀκόμη >>.
ΕΡΩΤ. << Τίνι τρόπῳ; >>
ΑΠ. << Καί ἀφοῦ ὁ ἐκλογεύς ἀποθάνῃ, ψηφίζει ἄλλος ὑπό το ὄνομά του >>.


ΕΡΩΤ. << Τί εἶνε κάλπη; >>
ΑΠ. << Κάλπη εἶνε δοχεῖον ἐκ τενεκέ, ὅμοιον περίπου μ’ ἐκεῖνο εἰς τό ὁποῖον ἀποθέτονται αἱ ἀκαθαρσίαι καί τά σκουπίδια, μέ μόνην τήν διαφορά ὅτι εἰς αὐτήν ἀποθέτονται αἱ ἐλπίδες περί τῆς εὐημερίας καί τοῦ μεγαλείου τῆς πατρίδος>>.
ΕΡΩΤ. << Τι ἦτο ἡ κάλπη εἰς τήν ἀρχαιότητα; >>
ΑΠ. << Ἀγγεῖον εἰς τό ὁποῖον ἐναπετίθετο ἡ κόνις τῶν νεκρῶν >>.
ΕΡΩΤ. << Καί εἰς τούς νεωτέρους χρόνους; >>
ΑΠ. << Εἰς τούς νεωτέρους χρόνους ἡ κάλπη χρησιμεύει πρός ἐναπόθεσιν τῆς κόνεως τῆς δημοτικότητος τῶν ἀποτυχόντων ὑποψηφίων >>.
 ΕΡΩΤ. << Τις ἦτο ἐφευρέτης τῆς κάλπης; >>
ΑΠ. << Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅστις ὠνομάσθη διά τοῦτο σκεῦος ἐκλογῆς >>.
ΕΡΩΤ. << Εἰς τί χρησιμεύει ἡ κάλπη; >>
ΑΠ. << Ἄνθρωποι, τέως ἄγνωστοι, γίνονται δι’ αὐτῆς γνωστοί ὡς κάλπικοι παράδες >>.
ΕΡΩΤ. << Ἔχει ἀναλογίαν ἡ κάλπη μέ τόν ὑποψήφιον; >>
ΑΠ. << Ἔχει∙ διότι καί ἡ κάλπη, ὡς ὁ ὑποψήφιος, λέγει ἀπό τό ἕν μέρος ναί καί ἀπό τό ἄλλο ὄχι>>.
ΕΡΩΤ. << Τις εἶνε ὁ πρῶτος ἐκλογικός συγγραφεύς; >>
ΑΠ. << Ὁ Βιργίλιος, ὅστις, ἐκτός τῆς Αἰνειάδος, ἔγραψε καί Γεωργικά καί Ἐκλογάς>>.
ΕΡΩΤ. << Τί εἶνε ὁ ἐκλογεύς; >>
ΑΠ. << Ἄνθρωπος, ὅστις, ἀφοῦ ἐνηλικιωθῇ καί ἀποκτήσῃ δικαίωμα ψήφου, χάνει ἀμέσως τήν ἀνθρωπίνην του ἰδιότητα καί γίνεται ἁπλοῦς ἀριθμός εἰς τόν ἐκλογικόν κατάλογον >>.
ΕΡΩΤ. << Τί εἶνε ὑποψήφιος ἐν γένει; >>
ΑΠ. << Ἄνθρωπος πιστοποιῶν τήν ὕπαρξίν του διά πολυχρόων προγραμμάτων τοιχοκολλωμένων εἰς τούς δρόμους >>.

ΕΡΩΤ. << Τίνα τά προσόντα τοῦ ὑποψηφίου; >>
ΑΠ. << Νά γνωρίζῃ γράμματα διά νά ἀναγιγνώσκῃ τόν ἐκλογικόν κατάλογον, νά ἔχῃ πολλούς κουμπάρους καί νά διατηρῇ ἀνοικτόν σαλόνι κατά ἡμέρας τῶν ἐκλογῶν >>.
ΕΡΩΤ. << Διατί πρέπει νά ἔχῃ σαλόνι ὁ ὑποψήφιος; >>
ΑΠ. << Διότι ὁ ἐκλογικός σάλος ἀπαιτεῖ νά ὑπάρχῃ καί ἐκλογική σάλα>>.
ΕΡΩΤ. << Τί πρέπει ἀπαραιτήτως νά πράξῃ ὁ ὑποψήφιος;
ΑΠ. << Πρό τῆς ἐκλογῆς νά κάμῃ μίαν διαδήλωσιν, μετά τήν ἐκλογήν νά κάμῃ μίαν δήλωσιν δι’ ἧς νά εὐχαριστῇ τούς συμπολίτας του, εἴτε ἐπιτύχῃ εἴτε ὄχι >>...

 [Πρώτη δημοσίευση: ΤΟ ΑΣΤΥ, 4 Ιανουαρίου 1887]
*απόσπασμα από το βιβλίο: ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΝΙΝΟΥ – Αἱ Πηγαί τοῦ Γέλωτος Εκδόσεις Τυφλόμυγα

 ΠΗΓΗ:http://gregordergrieche.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου