Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ιστορίες μπονζάι

"Η μικρὴ πεζογραφικὴ φόρμα εἶναι ἕνα εἶδος ποὺ ταιριάζει σὲ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τρέλας καὶ ἄγχους στὴν ὁποία ζοῦμε, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ἀποσπασματικό, αὐτὸ ποὺ δὲν ἀπαιτεῖ ὑπερβολικὸ χρόνο ἀνάγνωσης. Τὸ μικροδιήγημα, ὡστόσο, μὲ τὸν τρόπο του, ἀπαιτεῖ καὶ αὐτὸ κάποια ἀφοσίωση, ἐπειδὴ πολὺ συχνὰ πρέπει νὰ τὸ διαβάσει κανεὶς μὲ ἠρεμία, ἀκόμη καὶ δυὸ ἢ καὶ τρεῖς φορές. Κατὰ τὴ γνώμη μου, ἕνα καλὸ μικροδιήγημα ἔχει περισσότερες ἀπὸ μία ἀναγνώσεις· μία ἐπιφανειακή, κατὰ τὴν ὁποία μένουμε στὴν ἁπλὴ ἱστορία καὶ μία ἄλλη, πιὸ βαθιὰ ἢ δεύτερη ἀνάγνωση, κατὰ τὴν ὁποία ἐπιχειροῦμε νὰ ἀποκωδικοποιήσουμε αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ θέλουν νὰ ποῦν αὐτὲς οἱ λίγες γραμμές. Συχνὰ ἕνα μικροδιήγημα κρύβει ἕνα μεγάλο μυθιστόρημα μὲ πλοκὲς καὶ ὑποπλοκές· πρέπει ὅμως νὰ εἶναι κανεὶς γνώστης γιὰ νὰ τὸ ἀνακαλύψει..."

Carlos Vitale-(Μπουένος Ἄιρες, 1953). Ποιητής,
διηγηματογράφος καὶ μεταφραστὴς ποίησης ἀπὸ τὰ ἰταλικὰ καὶ καταλανικά . Σπούδασε Ἱσπανικὴ καὶ Ἰταλικὴ Φιλολογία. Ζεῖ στὴ Βαρκελώνη ἀπὸ τὸ 1981. Δημοσίευσε μεταξὺ ἄλλων: Unidad de lugar (2004), Fuera de casa (2004).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου