Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

Eργατική Πρωτομαγιά 1894

 


«Οι διεθνείς σοσιαλισταί και οι εργάται Αθηνών – Πειραιώς 
 Προς την κυβέρνησιν της Ελλάδος
Συνελθόντες σήμερον την 1η Μαΐου του 1894 έτους, ημέραν Κυριακήν και ώραν 5 μ.μ. πάντες οι διεθνείς Σοσιαλισταί και εν γένει πάντες οι υπό μισθόν ευρισκόμενοι και πάσχοντες εργάται Αθηνών – Πειραιώς, αποφασίζομεν και ψηφίζομεν τα εξής: 
α) Την Κυριακήν να κλείωνται τα καταστήματα καθ’ όλην την ημέραν και οι εργάται ν’ αναπαύωνται. 
β) Οι εργάται να εργάζωνται επί 8 ώρας την ημέραν και ν’ απαγορευθή η εργασία εις τους ανηλίκους. 
γ) Να απονέμηται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας και καταστάντας ανίκανους προς συντήρησιν εαυτών και της οικογενείας των. 
 


δ) Να καταργηθώσιν αι θανατικαί εκτελέσεις. 
ε) Ανατίθεται εις τους διευθυντάς των σοσιαλιστικών εφημερίδων η επίδοσις του παρόντος ψηφίσματος εις την κυβέρνησιν, επί τη βάσει του οποίου παρακαλείται αύτη να συντάξη νομοσχέδιο και υποβάλη τούτο εις την Βουλήν προς ψήφισιν κατά την αμέσως συγκληθησομένην αυτής σύνοδον. 
Αθήναι, 1η Μαΐου 1894» 

Σε ανάμνηση της εξέγερσης των εργατών του Σικάγο το Μάιο του 1886, καθιερώθηκε η Πρωτομαγιά σαν παγκόσμια μέρα της εργατικής τάξης, ύστερα από απόφαση που πήρε το ιδρυτικό συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι, στις 14/7/1889 στο οποίο μετείχαν 391 αντιπρόσωποι συνδικάτων από 20 χώρες. Στη χώρα μας, ο πρώτος εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς έγινε στις 2 Μαΐου 1893, στην Αθήνα, επειδή η 1η Μαΐου ήταν Σάββατο (εργάσιμη ημέρα). Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος του Σταύρου Καλλέργη. Ένα χρόνο αργότερα, γιορτάστηκε η Πρωτομαγιά του 1894, που κατέληξε στο πιο πάνω ψήφισμα... (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου